Christiane Pooley - Casting My Eyeballs

Casting My Eyeballs, 2011

Author: Christiane Pooley

Oil on fabric.

122 x 84 cm.