Christiane Pooley - Casting My Eyeballs

Casting My Eyeballs, 2011

Autor: Christiane Pooley

Oli sobre tela.

122 x 84 cm.